مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان

در راستای تحقق اهداف و برنامه های علمی و پژوهشی و استفاده از توان بالقوه مهندسی تمام استانها با موافقت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و استقرار آن در شهر شیراز در سال 1386 آغاز به فعالیت کرد.
از جمله اقدامات دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزاری همایش های ملی ، کارگاه های آموزشی ، سمینارهای علمی ، نشست های تخصصی ، کارگروه های آموزش و پژوهش و انجام دیگر برنامه های تخصصی و آموزشی
 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است