مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان

در راستای تحقق اهداف و برنامه های علمی و پژوهشی و استفاده از توان بالقوه مهندسی تمام استانها با موافقت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و استقرار آن در شهر شیراز در سال 1386 آغاز به فعالیت کرد.
از جمله اقدامات دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزاری همایش های ملی ، کارگاه های آموزشی ، سمینارهای علمی ، نشست های تخصصی ، کارگروه های آموزش و پژوهش و انجام دیگر برنامه های تخصصی و آموزشی

همایش ها و نشست های مرتبط

حامیان مالی

حامیان رسانه ای

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است