دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

اخبار و اطلاعیه ها

نشست کارگروه معماری
بیستمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11:00 روز پنجشنبه 02/06/1396 تشکیل شد.
در این جلسه، دستور کار به شرح زیر اعلام گردید: - ادامه بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها
مشاهده
96/06/04
نشست کارگروه معماری
نوزدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11:00 روز پنجشنبه 26/05/1396 تشکیل شد.
در این جلسه، دستور کار به شرح زیر اعلام گردید:
- ادامه بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها
مشاهده
96/05/28
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
جلسه روز یکشنبه مورخ 96/05/22 رأس ساعت 16:30 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورا به بحث و تبادل نظر در خصوص بررسی پیش نویس اصلاحی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با توجه به نظام نامه پیشنهادی آقای مهندس دیلمی پرداختند.
مشاهده
96/05/23
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
جلسه روز یکشنبه مورخ 96/05/15 رأس ساعت 16:30 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار گردید. در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص بررسی پیش نویس اصلاحی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با توجه به نظام نامه پیشنهادی آقای مهندس دیلمی پرداخته شد.پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید ادامه بررسی پیش نویس به جلسه آینده موکول شود.
مشاهده
96/05/16
نشست کارگروه سازه
سومین نشست کارگروه سازه در تاریخ 14/05/96 رأس ساعت 12:00 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در خصوص اهداف تشکیل کارگروه سازه و نحوه همکاری و فعالیت در این کارگروه برگزار شد.
مشاهده
96/05/15
نشست کارگروه معماری
هجدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11:00 روز پنجشنبه 12/05/1396 تشکیل شد.
مشاهده
96/05/14
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
جلسه روز یکشنبه مورخ 96/05/08 رأس ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در محل دفتر آقای مهندس بنان برگزار گردید. در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد زیر پرداخته شد.
1- " نحوه ی روش کار دبیرخانه " در رابطه با راهکارهای اجرایی نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
2- ادامه بررسی راهکارهای اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
مشاهده
96/05/09
نشست کارگروه معماری
هفدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11:00 روز پنجشنبه 05/05/1396 تشکیل شد.
مشاهده
96/05/07
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
جلسه روز یکشنبه مورخ 96/05/01 رأس ساعت 17:20 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در محل دفتر ریاست محترم بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار گردید. در این جلسه به ادامه بررسی نظام نامه پیشنهادی آقای مهندس دیلمی در خصوص اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان و تصمیم گیری در مورد آن پرداخته شد.
مشاهده
96/05/02
نشست کارگروه سازه
دومین نشست کارگروه سازه در تاریخ 31/04/96 رأس ساعت 12:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در خصوص نحوه فعالیت کارگروه سازه برگزار شد.
مشاهده
96/05/01
نشست کارگروه معماری
شانزدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 10:00 روز پنجشنبه 29/4/1396 تشکیل شد.
مشاهده
96/04/31
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
جلسه روز یکشنبه مورخ 96/04/25 رأس ساعت 16:50 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه و مدعو محترم آقای مهندس نخعی در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار گردید.
مشاهده
96/04/26
نشست کارگروه معماری
پانزدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 10:30 روز پنجشنبه 22/4/1396 تشکیل شد.
مشاهده
96/04/24
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
جلسه روز یکشنبه مورخ 96/04/18 رأس ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه و خانم دکتر دهقانی، رئیس محترم مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز و همچنین آقای مهندس نخعی (که به همراه مهندس بنان کتابچه "راهنمای تحلیل ارتفاع ساختمان" را تالیف نموده اند) در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار گردید. در این جلسه به بررسی دستورالعمل پیشنهادی آقای مهندس دیلمی در خصوص اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با توجه به اصلاحیه فصل دوم (نظامات اداری) این مبحث که توسط مرکز تحقیقات ارائه شده، پرداخته شد.
مشاهده
96/04/19
نشست کارگروه معماری
چهاردهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 10 روز پنجشنبه 15/4/1396 تشکیل شد.
مشاهده
96/04/17
نشست کارگروه معماری
سیزدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11 روز پنجشنبه 08/4/1396 تشکیل شد.
مشاهده
96/04/10
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
جلسه روز یکشنبه مورخ 96/04/04 رأس ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار گردید. در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص ارائه راهکارهای مُدون جهت اجرایی نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان وفق مصوبه شورای اسلامی محترم شهر شیراز پرداخته شد.
مشاهده
96/04/05
نشست کارگروه معماری
دوازدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11 روز پنجشنبه 01/4/1396 تشکیل شد.
مشاهده
96/04/03
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در جلسه روز یکشنبه مورخ 96/03/28 رأس ساعت 16:45 اعضای شورای راهبردی در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان به بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه شیوه نامه ای جهت اجرایی نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان وفق مصوبه شورای اسلامی محترم شهر شیراز پرداختند.
مشاهده
96/03/29
اطلاعیه
قابل توجه شرکت کنندگان در چهارمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان که بصورت مجازی در استان فارس، شهر شیراز برگزار گردید:
مشاهده
96/03/28
نشست کارگروه معماری
یازدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11 روز پنجشنبه 25/3/1396 تشکیل شد.
مشاهده
96/03/27
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
جلسه روز یکشنبه مورخ 96/03/21 رأس ساعت 17:45 با حضور میهمانان مدعو محترم آقایان مهندس محمد حق نگر و مهندس سید محسن معین نمایندگان شورای اسلامی شهر شیراز و اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه تشکیل شد.
مشاهده
96/03/22
نشست کارگروه معماری
دهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11 روز پنجشنبه 18/3/1396 تشکیل شد.
مشاهده
96/03/20
نشست کارگروه معماری
نهمین جلسه گروه معماری "شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان" ساعت 11 روز پنج شنبه 11/3/1396 برگزار شد.
مشاهده
96/03/13
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در جلسه روز یکشنبه مورخ 96/03/07 رأس ساعت 16:45 اعضای شورای راهبردی در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد زیر پرداختند.
مشاهده
96/03/08
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در جلسه روز یکشنبه مورخ 96/02/31 رأس ساعت 16:30 اعضای شورای راهبردی در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد زیر پرداختند.
مشاهده
96/03/02
نشست کارگروه معماری

هشتمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در تاریخ پنج شنبه 28/2/1396 تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا جمع بندی از جلسه گذشته ارائه گردید.

 

مشاهده
96/02/30
نشست کارگروه معماری

جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در تاریخ پنج شنبه 21/2/96 تشکیل شد. در این جلسه با ارائه خلاصه ای از جلسه گذشته دستورکار تعیین شده بشرح زیر اعلام گردید:

  • بررسی مطالب گردآوری شده در بخش ضوابط و دستورالعملها
  • شروع به بررسی کلیه مطالب به منظور اولویت بندی

 

مشاهده
96/02/23
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در جلسه روز یکشنبه مورخ 96/02/18 رأس ساعت 18:55 اعضای شورای راهبردی با حضور مدیر کل و کارشناسان دفتر امور مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبوع در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان به بررسی و تبادل نظر در خصوص نقش دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در عرصه صنعت ساختمان کشور و نحوه تبیین جایگاه رسمی و قانونی دبیرخانه پرداختند.
مشاهده
96/02/19
نشست منطقه پنج کشور در حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سال جاری در سالن کنفرانس هتل همای شیراز نشست ویژه مدیران مسکن و ساختمان و روسای ادارات نظام مهندسی ادارات کل راه و شهرسازی منطقه پنج کشور با حضور مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و مدیر کل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و معاونین و کارشناسان محترم ایشان برگزار گردید. در این نشست آقای مهندس راستی مسئول دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان، گزارش عملکرد دبیرخانه پس از ششمین همایش مقررات ملی ساختمان که با همکاری و نظر اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه تهیه شده بود را به حاضرین جلسه ارائه نمودند. در این جلسه مدیران مسکن و ساختمان و روسای ادارات نظام مهندسی و ادارات کل راه و شهرسازی از استان های فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، لارستان، کرمان جنوب، ایرانشهر حضور داشتند.
مشاهده
96/02/19
نشست کارگروه سازه
اولین نشست کارگروه سازه در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1396 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان، با حضور تعدادی از دانشجویان و مهندسان جوان دانشگاه شیراز با اعضای شورای راهبردی برگزار شد. طی جلسه در مورد نحوه فعالیت کارگروه سازه زیر نظر آقایان دکتر محمدرضا بنان و دکتر محمودرضا بنان بحث و تبادل نظر گردید.
مشاهده
96/02/04
مراسم تقدیر از اعضای محترم شورای راهبردی
در روز یکشنبه مورخ 96/2/3 در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی با حضور مدیر کل محترم، جناب آقای مهندس تکاور و جناب آقای مهندس حمیدی زاده مدیر مسکن و ساختمان، به پاس همکاری ها و خدمات ارزشمند شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان از اعضای محترم این شورا صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل آمد.
مشاهده
96/02/04
نشست کارگروه تخصصی معماری

در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/31 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان رأس ساعت 11 جلسه ی کارگروه تخصصی معماری شورای راهبردی برگزار گردید.

مشاهده
96/02/02
نشست کارگروه تخصصی معماری

در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۴ در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان رأس ساعت 11 جلسه ی کارگروه تخصصی معماری برگزار گردید.

مشاهده
96/01/26
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان

در جلسه روز یکشنبه مورخ 96/01/20 رأس ساعت 16:45 اعضای شورای راهبردی در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد زیر پرداختند.

  • گزارش از اقدام های انجام شده در زمینه تصمیمات اخذ شده در جلسه شورای راهبردی مورخ   15/12/95
  • بحث و بررسی در مورد برنامه سال 1396 شورای راهبردی .
  • دریافت پیشنهادها به منظور اصلاح و استفاده بهتر از کتاب آیین نامه حریق و کتابچه شرح خدمات مهندسی .
مشاهده
96/01/21
نشست کارگروه تخصصی معماری
دومین نشست کارگروه تخصصی معماری شورای راهبردی دبیرخانه در ساعت 10:30 در تاریخ 17 فروردین ماه 1396 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان تشکیل شد.
مشاهده
96/01/19
نشست کارگروه تخصصی معماری
اولین نشست کارگروه تخصصی معماری در تاریخ 24 اسفندماه 1395 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار شد.
مشاهده
95/12/25
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در جلسه روز یکشنبه مورخ 95/12/15 رأس ساعت 16:45 اعضای شورای راهبردی در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مشاهده
95/12/16
روز مهندس گرامی باد
دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان فرارسیدن روز مهندس و بزرگداشت دانشمند ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی را به مهندسان عزیز تبریک عرض می‌نماید.
مشاهده
95/12/5
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
اعضای شورای راهبردی طی جلسه روز یکشنبه مورخ 95/12/1 رأس ساعت 16:45 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار گردید.
مشاهده
95/12/2
برگزاری چهارمین همایش بین المللی فن آوری های نوین صنعت ساختمان بصورت مجازی در شیراز
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با همکاری دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ، چهارمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان را در روزهای یکشنبه و دوشنبه 24 و 25 بهمن ماه سال جاری در دو نوبت صبح و عصر و با حضور دویست و سی نفر از مهندسان صنعت ساختمان در دانشکده الکترونیک دانشگاه شیراز بصورت مجازی برگزار نمود.
مشاهده
95/11/26
ثبت نام در چهارمین همایش بین المللی فن آوری های نوین صنعت ساختمان بصورت مجازی
به اطلاع کلیه مهندسین صنعت ساختمان می رساند امروز 23 بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام در " چهارمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان بصورت مجازی" می باشد.
مشاهده
1395/11/23
چهارمین همایش بین المللی فن آوری های نوین صنعت ساختمان بصورت مجازی
دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و اداره کل راه و شهرسازی اسستان فارس، چهارمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان بصورت مجازی برگزار می نماید.
مشاهده
95/11/21
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
اعضای شورای راهبردی طی جلسه روز یکشنبه مورخ 95/11/10 رأس ساعت 16:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار گردید.
مشاهده
95/11/12
جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
اعضای شورای راهبردی طی جلسه روز یکشنبه مورخ 95/10/12 رأس ساعت 16:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان به بحث و تبادل نظر در خصوص استخراج موارد قابل اجرا از درون اساسنامه منطبق بر شرایط و امکانات دبیرخانه و پیش بینی راهکارهای اجرایی جهت انجام مواردی از اساسنامه که به عنوان فعالیت های دبیرخانه مورد تأیید قرار می گیرد، پرداخته شد.
مشاهده
95/10/13
شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
اعضای شورای راهبردی طی جلسه روز یکشنبه مورخ 95/09/28 رأس ساعت 16:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان به بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت هایی که می توان با امکانات موجود دبیرخانه انجام داد و بررسی راهکارهای عملی در خصوص جذب توان مهندسی استان در دبیرخانه پرداختند.
مشاهده
95/09/29
شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در روز یکشنبه مورخ 95/08/14 رأس ساعت 16:45 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه شورای راهبردی دبیرخانه برگزار گردید.
مشاهده
95/08/15
شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در روز یکشنبه مورخ 95/08/25 رأس ساعت 17:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه شورای راهبردی دبیرخانه برگزار گردید.
مشاهده
95/08/27
برگزاری گردهمایی تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و دانشگاه شیراز، در صبح روز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه سال جاری نشست عمومی با حضور تدوین کنندگان مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و بیش از چهارصد نفر از مهندسان صنعت ساختمان در سالن شهید دستغیب مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز، برگزار نمودند.
مشاهده
95/08/22
جلسه مشترک گروه تخصصی بررسی مبحث دهم و شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در روز یکشنبه مورخ 95/08/19 رأس ساعت 16:00 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه ای با حضور اعضای گروه تخصصی بررسی مبحث دهم و شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در خصوص ارائه نهایی مطالب تهیه شده توسط دفتر تحقیق و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و واحد علمی دبیرخانه برگزار گردید.
مشاهده
95/08/19
جلسه مشترک گروه تخصصی بررسی مبحث دهم و شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در روز یکشنبه مورخ 95/08/16 رأس ساعت 16:00 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه ای با حضور اعضای گروه تخصصی بررسی مبحث دهم و شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در خصوص نحوه ارائه مطالب در نشست های عمومی و تخصصی توسط مدعوین و نمایندگان واحد علمی دبیرخانه و دفتر تحقیق و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، بحث و تبادل نظر شد
مشاهده
95/08/18
شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در روز یکشنبه مورخ 95/08/09 رأس ساعت 18:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه واحد علمی برگزار شد.
مشاهده
95/08/13
جلســه گــروه تخصصــی بررسی مبحث دهــم
در روز یکشنبه مورخ 95/08/09 رأس ساعت 16:00 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه ای با حضور اعضای واحد علمی دبیرخانه و مسئولین سازمان نظام مهندسی در خصوص بررسی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان برگزار گردید.
مشاهده
95/08/13
جلســه پیش گردهمایی مبحث دهــم
در روز یکشنبه مورخ 95/08/09 رأس ساعت 11:00 در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی فارس جلسه ای با عنوان پیش گردهمایی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با حضور اعضای واحد علمی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان و تعدادی از اساتید برجسته دانشگاه و خبرگان استان و همچنین مسئولین سازمان نظام مهندسی برگزار گردید.
مشاهده
95/08/13
شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در روز یکشنبه مورخ 95/8/02 رأس ساعت 18:00 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه واحد علمی برگزار شد.
مشاهده
95/08/06
جلســه گــروه تخصصــی بررسی مبحث دهــم
در روز یکشنبه مورخ 95/08/02 رأس ساعت 16:00 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه ای در خصوص بررسی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان برگزار گردید.
مشاهده
95/08/06
شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
در روز یکشنبه مورخ 95/7/25 رأس ساعت 18:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه واحد علمی برگزار شد.
مشاهده
95/07/25
جلســه گــروه تخصصــی بررسی مبحث دهــم
در روز یکشنبه مورخ 95/7/25 رأس ساعت 16:00 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه ای در خصوص بررسی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان برگزار گردید.
مشاهده
95/07/25
نشست گروه تخصصی بررسی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
در روز یکشنبه مورخ 95/7/18 رأس ساعت 16:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه ای در خصوص بررسی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان برگزار شد.
مشاهده
95/07/20
جلسه واحد علمی
در روز یکشنبه مورخ 95/7/18 رأس ساعت 18:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان جلسه واحد علمی برگزار شد.
مشاهده
95/07/20
نشست تخصصی مبحث دهم مقررات ملی در 22 آبان ماه در شیراز
در جلسه واحد علمی با حضور اعضای هیئت علمی در تاریخ 95/07/11 در دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان (در شیراز) برگزار گردید. موضوع دستور جلسه بحث وتبادل نظر در خصوص گردهمایی تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در روزهای 20 و 21 آبان ماه سال جاری می باشد.
مشاهده
95/07/12
تشکیل جلسه واحد علمی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان (در شیراز) با حضور اساتید برجسته دانشگاه شیراز
در راستای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز واحد علمی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان (در شیراز) جلسه ای رأس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/07/06 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار گردید.
مشاهده
95/07/06
دوره آموزش طرح هادی روستایی
دوره آموزش طرح هادی روستایی

نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان

تاریخ شروع : 1395/07/14 تاریخ پایان : 1395/07/14

محل برگزاری : ساختمان شماره 2 سازمان ، سالن قوام الدین شیرازی
مشاهده
95/07/03
مرکز آموزش های آزاد وتخصصی دانشگاه شیراز
مرکز آموزش های آزاد وتخصصی دانشگاه شیراز

برگزار کننده دوره های آموزشی آزاد و تخصصی توسط اساتید مجرب دانشگاه شیراز

مجری آموزش دوره های ارتقا پایه و آمادگی آزمون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

مشاهده
95/07/01
سمینار رایگان ویژگی های مدیر پروژه حرفه ای در کلاس جهانی
زمان: دوشنبه 17 خرداد     ساعت 15 الی 18
مکان: بلوار ستارخان - سالن اجتماعات اداره ی راه و شهرسازی
مشاهده
95/03/15
کارگاه آموزشی تشریح آئین نامه اجرایی حریق در استان فارس
توسط جناب آقای مهندس سید مهدی علویان
چهارشنبه 95/03/05      ساعت 15:30 الی 18:30
مشاهده
95/03/03
 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است