دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
96/05/01

نشست کارگروه سازه

دومین نشست کارگروه سازه در تاریخ 31/04/96 رأس ساعت 12:30 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در خصوص نحوه فعالیت کارگروه سازه برگزار شد.
پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید برنامه زمان بندی جلسات برای کلیه اعضای کارگروه ارسال شود و جلسات به صورت دو هفته یکبار ساعت 12:00 در محل دبیرخانه برگزار شود و تعدادی از مهندسان علاقه مند به اعضای کارگروه اضافه شود.

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است