دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
96/05/07

نشست کارگروه معماری

هفدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11:00 روز پنجشنبه 05/05/1396 تشکیل شد.
در این جلسه، دستور کار به شرح زیر اعلام گردید:
- شروع بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها

در این جلسه به بررسی موارد زیر پرداخته شد:
با توجه به تقسیم بندی انجام شده در مرحله اول بررسی، فصل ضوابط و دستورالعمل هابا بررسی بخش «ضوابط و دستورالعمل های عمومی» وارد مرحله دوم شد.
در این جلسه پیشنهادهای مربوط به:
- اندازه کف و خیز پله
- عرض پله
- تعداد پله های بین دو پاگرد متوالی
- ارتفاع غیر سه گیر

با جزئیات و رجوع به مراجع مختلف بررسی و پیشنهادهای مورد تائید این کارگروه ثبت شد.
با توجه به جمع بندی انجام شده دستور کار جلسه آینده کارگروه به شرح زیر اعلام شد:
- ادامه بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است