دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
96/05/09

جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان

جلسه روز یکشنبه مورخ 96/05/08 رأس ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در محل دفتر آقای مهندس بنان برگزار گردید. در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد زیر پرداخته شد.
1- " نحوه ی روش کار دبیرخانه " در رابطه با راهکارهای اجرایی نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
2- ادامه بررسی راهکارهای اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید پیش نویس اصلاحی فصل دوم (نظامات اداری) مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در اختیار اعضا قرار گرفته و این پیش نویس با توجه به نظام نامه پیشنهادی آقای مهندس دیلمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است