دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
96/05/14

نشست کارگروه معماری

هجدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11:00 روز پنجشنبه 12/05/1396 تشکیل شد.
در این جلسه، دستور کار به شرح زیر اعلام گردید:
- ادامه بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها

در این جلسه به بررسی ضوابط و دستورالعملهای عمومی پلکان در موارد زیر ادامه یافت:
-نرده
-یکسانی اندازه ها
- اجزاء نرده
- ارتفاع نرده

بعد از اتمام بررسی عناوین تنظیم شده در بخش دستورالعمل های عمومی، دستورالعمل های اختصاصی از بخش مسکونی آغاز گردید:
-تذکرها و پیشنهادهای تکمیلی خیز و کف پله
- پیش بینی خیز و کف مناسب برای پله های ویژه

در بخش پایانی جلسه کلیاتی از بررسی فصل دوم مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه شورای راهبردی دبیرخانه مطرح شد.

با توجه به جمع بندی انجام شده دستور کار جلسه آینده کارگروه به شرح زیر اعلام شد:
- ادامه بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است