دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
96/05/15

نشست کارگروه سازه

سومین نشست کارگروه سازه در تاریخ 14/05/96 رأس ساعت 12:00 در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در خصوص اهداف تشکیل کارگروه سازه و نحوه همکاری و فعالیت در این کارگروه برگزار شد.
پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید ترجمه ها براساس فرمت تهیه شده در جلسه تایپ و تدوین گردد.

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است