دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
96/05/16

جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان

جلسه روز یکشنبه مورخ 96/05/15 رأس ساعت 16:30 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه در محل دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان برگزار گردید. در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص بررسی پیش نویس اصلاحی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با توجه به نظام نامه پیشنهادی آقای مهندس دیلمی پرداخته شد.پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید ادامه بررسی پیش نویس به جلسه آینده موکول شود.

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است