دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
96/05/28

نشست کارگروه معماری

نوزدهمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11:00 روز پنجشنبه 26/05/1396 تشکیل شد.
در این جلسه، دستور کار به شرح زیر اعلام گردید:
- ادامه بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها

در این جلسه نیز مانند چند جلسه گذشته ضوابط و دستورالعمل ها در بخش اختصاصی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفت. مدارک تهیه شده جهت بررسی در این قسمت و بعد از آن ترکیبی از پیشنهادهای منابع داخلی و خارجی می باشد:
-شیب کف پله
-رواداری پلکان
-شعاع انحنای پله
-پیشانی مورب (منبع خارجی)
-پله های بدون پیشانی (منبع خارجی)
-عرض پلکان
-اندازه خیز و کف پله (منبع خارجی)
-ارتفاع غیر سرگیر (منبع خارجی)
-تعداد پله های بین دوپاگرد


مواردی بودند که جلسه به بررسی آنها پرداخته و پیشنهادهای مورد نظر جمع ثبت گردید.
با توجه به جمع بندی انجام شده دستور کار جلسه آینده کارگروه به شرح زیر اعلام شد:
- ادامه بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است