دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
96/06/04

نشست کارگروه معماری

بیستمین جلسه کارگروه معماری شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان ساعت 11:00 روز پنجشنبه 02/06/1396 تشکیل شد.
در این جلسه، دستور کار به شرح زیر اعلام گردید:
- ادامه بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها

در این جلسه:
-مطالب و مدارک فارسی و انگلیسی مربوط به قسمت نرده و دست انداز آن مورد بررسی قرار گرفت، قرار شد برای دست انداز یا میله دستگرد نرده دو حالت:
1- در مجاورت دیوار
2- در مجاورت گونه پله
با جزئیات مربوط آورده شود.

-ضوابط اندازه ی میله دستگرد نیز در دو حالت با فرمهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت که قرار شد هر دو گونه با توضیحات مربوط آورده شود.

-به منظور استفاده بهتر از زمان با تشکیل سه کارگروه قرار شد، ترسیم های مربوط به فصل های اول و دوم و سوم (تا بدینجا) با استفاده از منابع موجود و ایده های ترسیمی جدید تهیه و جهت بررسی در جلسه ارائه گردد.


با توجه به جمع بندی انجام شده دستور کار جلسه آینده کارگروه به شرح زیر اعلام شد:
- ادامه بررسی مرحله دوم فصل سوم : ضوابط و دستورالعملها
-جمع آوری پیشنهادات و نظرات اعضای کارگروه تا این مرحله
-بررسی تصاویر و ترسیم های تهیه شده

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است