دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

ترویج و انتشارات

نام کتاب: راهنمای تصویری-کاربردی ساختمان های آجری با کلاف

مولفان: محمد هادی طلوع و دیگران

ناشر: انتشارات نوید شیراز - چاپ اول 1394
نام کتاب: آیین نامه اجرایی حریق استان فارس

ترجمه و تدوین: سید مهدی علویان و همکاران

ناشر: انتشارات ادیب مصطفوی - چاپ اول 1394


جهت سفارش کتاب های آیین نامه اجرایی حریق استان فارس و راهنمای تصویری-کاربردی ساختمان های آجری با کلاف با شماره های 36490830-071 و 36490840-071 تماس حاصل فرمایید. مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است