دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

ساختار تشکیلاتی دبیرخانه

نمودار تشکیلاتی دبیرخانه همایش بصورت زیر می باشد. سایر ساز و کارها ی اجرایی اساسنامه در آیین نامه های گردش کار داخلی که توسط ارکان مختلف دبیرخانه همایش تهیه می شود مشخص خواهد شد.

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است